Opći uvjeti poslovanja

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1

Opći uvjeti poslovanja (u daljnjem tekstu: OUP) sadrže odredbe osobito o sljedećem:
uvjetima obavljanja poslova posredovanja Posrednika u prometu nekretnina, kao i opis radnji koje je Posrednik obvezan obaviti prilikom izvršenja tih poslova,
vrstama ugovora o posredovanju u prometu nekretnina, njihovom sklapanju, ispunjenju i prestanku,
pravima i obvezama Posrednika i Nalogodavaca,
posredničkoj naknadi te eventualnim ostalim troškovima.

Članak 2

Pojedini izrazi u smislu ovih OUP imaju sljedeća značenja:
Posredovanje u prometu nekretnina radnje su Posrednika koje se tiču povezivanja Nalogodavca i treće osobe, te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet promet određene nekretnine osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.
Posrednik u prometu nekretnina je trgovačko društvo, trgovac pojedinac ili obrtnik, registriran za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina koji ima sjedište na teritoriju Republike Hrvatske. Posrednik u prometu nekretnina je i trgovačko društvo, trgovac pojedinac ili obrtnik, registriran za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina koji ima sjedište na teritoriju države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru
Nalogodavac je fizička ili pravna, domaća ili strana osoba koja s Posrednikom sklapa ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina).
Treća osoba je osoba koju Posrednik nastoji povezati s Nalogodavcem radi pregovara o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina.
Nekretnine su čestice zemljišne površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje sukladno odredbama općeg propisa o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

II. PONUDA

Članak 3.

Posrednik pisanim ili usmenim putem zaprima ili daje ponude za sklapanje Ugovora o posredovanju s Nalogodavcima.

III. UGOVOR O POSREDOVANJU U PROMETU NEKRETNINA

Članak 4.

Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Ugovor) Posrednik se obvezuje da će nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem treću osobu radi pregovaranja i sklapanja određenoga pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenoga prava na nekretnini, a Nalogodavac se obvezuje da će mu isplatiti određenu posredničku naknadu ako taj pravni posao bude sklopljen.
Ugovor se sklapa u pisanome obliku i na određeno vrijeme. Ugovor se smatra sklopljenim kada ga potpišu obje ugovorne strane.
Ako Posrednik i Nalogodavac ne dogovore rok na koji sklapaju Ugovor smatra se da je sklopljen na određeno razdoblje od 12 mjeseci i može se sporazumom stranaka više puta produžiti.
Na obvezni odnos između Posrednika i Nalogodavca primjenjuju se odredbe općeg propisa obveznog prava.

Članak 5.

Sadržaj ugovora
Ugovorom se Nalogodavac može obvezati da za posredovani posao neće angažirati nijednoga drugog posrednika, odnosno da neće nekretninu prodavati sam ili na drugi način – Ugovor o isključivome posredovanju, koja obveza mora biti izričito ugovorena, a Posrednik je dužan posebno upozoriti Nalogodavca na značenje i pravne posljedice te klauzule.
Na Ugovor o isključivome posredovanju primjenjuju se i odredbe ovih OUP-a iz Članka 4. i 5.
Ako je za vrijeme trajanja ugovora o isključivome posredovanju Nalogodavac sklopio mimo Posrednika pravni posao preko drugog posrednika, a za koji je isključivom posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je isključivom posredniku platiti ugovorenu posredničku naknadu kao i moguće dodatne stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja za navedeni posredovani posao..

Članak 5.

Isključivo posredovanje
Ugovorom se Nalogodavac može obvezati da za posredovani posao neće angažirati nijednoga drugog posrednika, odnosno da neće nekretninu prodavati sam ili na drugi način – Ugovor o isključivome posredovanju, koja obveza mora biti izričito ugovorena, a Posrednik je dužan posebno upozoriti Nalogodavca na značenje i pravne posljedice te klauzule.
Na Ugovor o isključivome posredovanju primjenjuju se i odredbe ovih OUP-a iz Članka 4. i 5.
Ako je za vrijeme trajanja ugovora o isključivome posredovanju Nalogodavac sklopio mimo Posrednika pravni posao preko drugog posrednika, a za koji je isključivom posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je isključivom posredniku platiti ugovorenu posredničku naknadu kao i moguće dodatne stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja za navedeni posredovani posao..

Članak 7.

Prestanak ugovora o posredovanju
Ugovor sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana. Ako otkazni rok nije izričito određen Ugovorom, otkazni rok iznosi 8 dana od primitka otkaza. Otkaz ugovora o posredovanju/isključivome posredovanju nastupa predajom izjave o otkazu na poštu, odnosno drugoj osobi ovlaštenoj za obavljanje poštanskih usluga na slanje preporučenom poštom.
Nalogodavac je dužan naknaditi posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća.
Ako u roku do 12 mjeseci nakon prestanka Ugovora Nalogodavac sklopi pravni posao koji je posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka Ugovora, dužan je Posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti, osim ako Ugovorom nije drukčije ugovoreno..
(4) Odredbe ovoga Članka odnose se i na prestanak Ugovora o isključivome posredovanju.

IV. PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STRANA

IV. I. OBVEZE POSREDNIKA

Članak 8.

(1) Posrednik u obavljanju poslova posredovanja, odnosno drugih radnja u vezi s poslom koji je predmet posredovanja mora postupati s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima (pažnja dobrog stručnjaka).
Posrednik će prilikom oglašavanja u sredstvima javnoga priopćavanja, odnosno drugim pisanim i elektroničkim medijima, u svojim prostorijama ili na drugim mjestima gdje je dopušteno oglašavanje u svezi s nekretninom koja je predmet poslovanja, objaviti svoju tvrtku.

Članak 9.

Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama Posrednik se obvezuje obavljati osobito sljedeće:
nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla,
upoznati Nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,
pribaviti i izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini,
obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,
omogućiti pregled nekretnina,
posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ako se na to posebno obvezao,
čuvati osobne podatke Nalogodavca te po pisanome nalogu Nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,
ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište,
obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.

Članak 10.

Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu vezu s trećom osobom u smislu pregovora za sklapanje posredovanog posla ako je Nalogodavcu omogućeno stupanje u vezu s trećom osobom s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je.
neposredno odveo ili uputio Nalogodavca u razgledavanje predmetne nekretnine
organizirao susret između Nalogodavca i treće osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla
Nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa ili adresu treće osobe ilil mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.

IV.II. OBVEZE NALOGODAVCA

Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama Nalogodavac se obvezuje obavljati osobito sljedeće:
zaključiti s Posrednikom Ugovor ili Ugovor o isključivome posredovanju,
obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini, te ako posjeduje dati Posredniku na uvid lokacijsku, građevnu, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet Ugovora te dati na uvid Posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani,
dati Posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora, te upozoriti Posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini,
osigurati Posredniku i trećoj osobi razgledanje nekretnine,
obavijestiti Posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu,
ponude i obavijesti Posrednika Nalogodavac mora čuvati u povjerenju i samo ih uz pisano odobrenje Posrednika smije prenijeti trećoj osobi, a ako je primatelj ponude ili Nalogodavac upoznat sa nekretninama koju mu je Posrednik ponudio, obvezan je bez odgode o tome obavijestiti Posrednika,
nakon sklapanja posredovanoga pravnog posla, odnosno pred-ugovora kojim se obvezao sklopiti posredovani pravni posao, ako su Posrednik i Nalogodavac ugovorili da se pravo na plaćanje posredničke naknade stječe već pri sklapanju predugovora, isplatiti Posredniku posredničku naknadu, osim ako nije drukčije ugovoreno,
ako je to izričito ugovoreno naknaditi Posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja,
obavijestiti Posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio Posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini.
Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s trećom osobom koju je Posrednik našao, niti sklopiti pravni posao, a odredba ugovora kojom je ugovoreno drukčije, ništetna je. Nalogodavac će Posredniku odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri te je dužan nadoknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti manji od 1/3 niti veći od ugovorene posredničke naknade za posredovani posao.
Posrednik koji poslove posredovanja obavlja za Nalogodavca koji želi ostati nepoznat nema obvezu prema trećoj osobi otkriti identitet Nalogodavca sve do sklapanja pravnoga posla.

V. POSREDNIČKA NAKNADA

Članak 12.

Visina posredničke naknade slobodno se određuje ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina odnosno ugovorom o isključivome posredovanju.

Članak 13.

Pravo na posredničku naknadu
Posrednik stječe pravo na naknadu trenom zaključenja pravnoga posla za koji je posredovao, odnosno pri sklapanju predugovora za pravni posao za koji je posredovao, osim ako nije drukčije ugovoreno.
Posrednik ne može zahtijevati djelomično plaćanje naknade unaprijed, odnosno prije sklapanja predugovora, odnosno ugovora u skladu sa stavkom 1. ovoga članka. Troškove dodatnih usluga u vezi s poslom koji je predmet posredovanja Posrednik može naplatiti u visini stvarnih troškova ako je to posebno ugovoreno između Posrednika i Nalogodavca.
Nakon prestanka ugovora Posrednik ima pravo na naknadu u roku do 12 mjeseci ako ugovorom nije drukčije ugovoreno i u slučajevima kad Nalogodavac sklopi s trećom osobom pravni posao koji je posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka ugovora o posredovanju.
Posrednik ima pravo na naknadu i ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj Nalogodavca sklopi pravni posao za koji je Posrednik posredovao s trećom osobom s kojom je Posrednik Nalogodavca doveo u vezu.
Posrednik nema pravo na naknadu ako s Nalogodavcem sam kao stranka sklapa ugovor koji je bio predmet posredovanja, odnosno ako takav ugovor s Nalogodavcem sklopi agent koji za Posrednika obavlja poslove posredovanja, ali ima pravo tražiti naknadu štete od zaposlene osobe sukladno propisima o radu.
Odredbe ovog članka primjenjuju se i na ugovor o isključivome posredovanju.

Članak 14.

Općenito o posredničkoj naknadi
Visina naknade može se razlikovati ovisno o vrstama posla koje se navode u nastavku:
1. Prodaja
Naknada za posredovanje prilikom prodaje nekretnine (naplaćuje se od prodavatelja)
Naknada za posredovanje prilikom prodaje nekretnine (naplaćuje se od prodavatelja i kupca)
2. Kupnja
Naknada za posredovanje prilikom kupnje nekretnine (naplaćuje se od kupca)
Naknada za posredovanje prilikom kupnje nekretnine (naplaćuje se od prodavatelja i kupca)
3. Zamjena
Prilikom zamjene nekretnine naknada se naplaćuje od svake strane u zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je strana stekla zamjenom
4. Zakup i najam
IZNAJMLJIVANJE I DAVANJE U ZAKUP /NAJAM – naknada
UNAJMLJIVANJE I ZAKUP /NAJAM - naknada od najmoprimca i zakupnika

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Na odnose između Posrednika i Nalogodavca koji nisu uređeni ovim OUP-ima, pojedinim ugovorom o posredovanju ili ugovorom o isključivome posredovanju, podredno se primjenjuju odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina, odnosno ostale odgovarajuće odredbe važećih propisa.
Eventualne sporove će rješavati stvarno nadležan sud u Zagrebu.

Scroll to top